Hadithe të shkurtra (Kush dëshiron t’i mësoj)?

Kush dëshiron t’i mësoj??

1. “Veprat janë sipas qëllimeve dhe çdokujt i takon ajo që e ka për qëllim. (Mutefekun alejhi)

2. “Vërtet All-llahu nuk shikon në trupat tuaj e as në fizionomitë tuaja, por shikon në zemrat tuaja.” (Shënon Muslimi)

3. Kush lufton (me armikun) vetëm për dominim dhe epërsi të Fjalës së All-llahut (fesë së Tij – Islamit), vetëm ai është në rrugë të All-llahut.”      ((Mutefekun alejhi)

4. “Pasha All-llahun, unë i drejtohem me teube dhe istigfar All-llahut për mëshirë dhe falje më tepër se shtatëdhjetë herë në ditë.” (Buhariu)

5. “O njerëz, drejtojuni All-llahut me teube dhe kërkim për falje, edhe unë i bëj teube All-llahut nga njëqind herë në ditë.” (Shënon Muslimi)

6. “All-llahu më tepër gëzohet për pendimin e robit të vet sesa që do të gëzohej ndonjëri prej jush kur do ta gjente devenë e humbur në shkretëtirë, pa ujë dhe fruta.”(Mutefekun alejhi)

7. “Kush pendohet para se të lindë Dielli nga perëndimi, All-llahu do ta falë.” (Shënon Muslimi)

8. “Vërtet All-llahu i Gjithëfuqishëm e pranon pendimin e robit të vet deri në gargarën e tij (në frymën e tij të fundit).” (Shënon Tirmidhiu)

9. “All-llahu xh.sh. thotë: “Në-se robin Timin e sprovoj me dy të dashurit e tij (me humbjen e syve) e ai bën durim, do t’ia kompensoj me Xhenet.” (Shënon Buhariu)

10. “All-llahu xh.sh. thotë: “Në-se robin Timin e sprovoj me dy të dashurit e tij (me humbjen e syve) e ai bën durim, do t’ia kompensoj me Xhenet.” (Mutefekin alejhi)

11. “Kujt dëshiron All-llahu t’i japë të mira, do të qëllohet nga Ai (në trup, në pasuri, apo në të dashurit).” (Shënon Buhariu

12. “Kujt dëshiron All-llahu t’i japë të mira, do të qëllohet nga Ai (në trup, në pasuri, apo në të dashurit).” (Transmeton Buhariu)

13. “Nuk është trimëri në dyluftim (mundje), por trimëri është ta përmbash veten nga zemërimi.” (Muttefekun alejhi)

14. “Një njeri i tha të Dërguarit të All-llahut s.a.v.s.: “Më porosit diçka (më përudhë).” I Dërguari tha : “Mos u zemëro!” Ky e përsëriti pyetjen disa herë. I Dërguari sërish tha: “Mos u zemëro!” (Transmeton Buhariu)

15. “Largohu prej gjithçkaje që është e dyshimtë, e përmbaju asaj që nuk është e dyshimtë. Vërtet sinqeriteti në besim është siguri, kurse gënjeshtra është dyshim.”(Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se është hadith sahih)

16. “Kush dëshiron dhe kërkon sinqerisht nga All-llahu që të jetë shehid, All-llahu do t’ia japë gradën e shehidit edhe nëse vdes në shtratin e vet.” (Transmeton Muslimi)

17. “Ki ndërmend (frikësohu) All-llahun kudo që të jesh. Të keqen përcille me të mirë, ajo do ta fshijë të keqen. Dhe me njerëzit bëhu i moralshëm-me moral dhe sjellje të mira.” (Transmeton Tirmidhiu dhe tho¬të se është hadith hasen)

18. “Vërtet All-llahu i Madhëruar xhelozon (nuk duron në asgjë shok). Xhelozia (mosdurimi i zënies shok) i All-llahut është kur njeriu i bën ato vepra të cilat All-llahu i ka ndaluar.” (Muttefekun alejhi)

19. “Njeri i mençur është ai që e kontrollon vetveten dhe punon për jetën pas vdekjes, kurse njeri i dobët është ai që ndjek dëshirat e epshit të vet dhe pa arsye (pa kurrfarë merite) shpre¬son se All-llahu do t’ia falë.” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadithi hasen)

20. “Nga Islami i mirë i një njeriu është largimi nga ajo që nuk i intereson.” (Hadith hasen. Transmeton Tirmidhiu dhe të tjerët)

21. “O Zoti im, unë të lutem Ty për udhëzim (përudhje), për devotshmëri, për ndershmëri dhe për pavarësi (nga njerëzit).” (Transmeton Muslimi)

22. “Sikur ju të mbështeteshit në All-llahun me mbështetje të njëmendtë, do t’ju furnizonte siç i furni-zon shpezët, gëdhijnë të uritur, ndërsa ngrysen të ngopur.” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith ha¬sen)

23. “Në dy begati janë të mashtruar shumica e njerëzve, e ato janë: shëndeti dhe koha e lire.” (Transmeton Buhariu)

24. “Xhehenemi është i fshehur dhe i mbuluar me epshe, kurse Xheneti është i fshehur dhe i mbuluar me pakënaqësi.” (Muttefekun alejhi)

25. “Të vdekurin e përcjellin tri gjëra: familja e tij, pasuria e tij dhe veprat e tij. Dy kthehen, kurse një mbetet me të. Kthehet familja dhe pasuria e tij, kurse me të mbesin veprat e tij.” (Muttefekun alejhi)

26. “Secilit prej jush Xheneti i është më i afërt sesa rripi (lidhësja) i këpucës së tij, e po ashtu është edhe xhehenemi.” (Transmeton Buhariu)

27. “Njeriu më i mirë është ai që jeton gjatë dhe bën vepra të mira.” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë: hadith hasen)

28. “Secili njeri do të ringjallet (në Ditën e gjykimit) në gjendjen në të cilën ka vdekur.” (Transmeton Muslimi)

29. “Assesi në asnj mënyrë mos e nënçmo asnjë ve¬për të mirë, qoftë edhe të takosh vëllanë tënd me buzëqeshje.” (Transmeton Muslimi)

30. “Kush shkon në xhami për namaz në mëngjes ose në mbrëmje, All-llahu për këtë do t’i përgatisë atij gosti (në Xhenet) në mëngjes ose në mbrëmje.” (Muttefekun alejhi)

Përgaditi: Ulvi Fejzullahu

www.sinqeriteti.com

Komentet

comments

WpCoderX